Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Aggregation – Project Development Assistance
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 7.000.000 ευρώ
Αριθμός: LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020
Περιγραφή: Η δράση θα στηρίξει την οικοδόμηση της τεχνικής, οικονομικής και νομικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την ανάπτυξη των έργων και θα οδηγήσει στη δρομολόγηση συγκεκριμένων επενδύσεων, οι οποίες είναι ο τελικός στόχος και ο στόχος του έργου.
Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:
– τα υφιστάμενα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στέγασης, με στόχο τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη θέρμανση / ψύξη και την ηλεκτρική ενέργεια
– την ενεργειακή απόδοση της βιομηχανίας και των υπηρεσιών
– την ενεργειακή απόδοση σε όλους τους τρόπους αστικών μεταφορών
– την ενεργειακή αποδοτικότητα σε υφιστάμενες υποδομές, όπως ο φωτισμός οδών, η τηλεθέρμανση / τηλεψύξη και οι υπηρεσίες ύδρευσης / αποχέτευσης
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Δεν αναφέρεται
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή