Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Innovative financing for energy efficiency investments
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 6.000.000 ευρώ
Αριθμός: LC-SC3-EE-9-2018-2019
Περιγραφή: Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα σημεία:
– Δημιουργία νέων καινοτόμων λειτουργικών συστημάτων χρηματοδότησης
– Αντιγραφή προηγουμένως επιτυχών λύσεων, π.χ. που αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εγκαταστάσεων βοήθειας για την ανάπτυξη έργων (PDA) στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020 και Intelligent Energy Europe (συμπεριλαμβανομένου του MLEI PDA ή ELENA)
– Δημιουργία περιφερειακών / εθνικών συγκεντρωτών που είναι σε θέση να αναπτύξουν μεγάλους (τυποποιημένους) αγωγούς έργων
– Δημιουργία στρογγυλών τραπεζών / πλατφορμών επένδυσης στην ΕΕ ή σε περιφερειακό / εθνικό επίπεδο για την οργάνωση του διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους και μεταξύ των ενδιαφερομένων και την ανάπτυξη χαρτών πορείας, τη βελτίωση των νομικών πλαισίων και την ανάπτυξη και επικύρωση εγγράφων και συμβολαίων προτύπων που οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση η αγορά.
Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σαφές σχέδιο δράσης για την επικοινωνία σε όλη την Ευρώπη προς τους πιθανούς αντιγραφείς.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Δεν αναφέρεται
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Τουλάχιστον τρεις νομικές οντότητες πρέπει να συμμετέχουν σε μια ενέργεια
– Κάθε μία από τις τρεις νομικές οντότητες θα είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα
– Και τα τρία νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο κατά την έννοια του άρθρου 8 των κανόνων συμμετοχής
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή