Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Mainstreaming energy efficiency finance
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 6.000.000 ευρώ
Αριθμός: LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020
Περιγραφή: Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα:

– Ανάπτυξη, επίδειξη και προώθηση πλαισίων για την τυποποίηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των επενδύσεων για την αειφόρο ενέργεια
– Ανάπτυξη ικανοτήτων για τις τράπεζες και τους επενδυτές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την ανάληψη επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια
– Συγκέντρωση, επεξεργασία και διαχείριση μεγάλης κλίμακας δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές οικονομικές επιδόσεις των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να δημιουργηθεί ιστορικό για την ενεργειακή απόδοση σε διάφορους τομείς
– Περαιτέρω ενσωμάτωση των μη ενεργειακών οφελών στην αποτίμηση των έργων, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα, που οδηγεί στην εξέλιξη των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή στη δημιουργία νέων στοχοθετημένων προϊόντων.
– Στόχευση στους θεσμικούς επενδυτές (π.χ. δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα) προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο των κεφαλαίων τους που επενδύονται στην ενεργειακή απόδοση ή να αναπτύξουν ειδικά κεφάλαια ή επενδυτικά προϊόντα.
– Υποστήριξη της ενσωμάτωσης της ενεργειακής απόδοσης στις στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου για τους θεσμικούς επενδυτές ή / και τους διαχειριστές κεφαλαίων, μεταξύ άλλων μέσω του επαναπροσδιορισμού των καθηκόντων εμπιστευτικότητας
– Διερεύνηση των επιπτώσεων των αναθεωρημένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας και των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση στους δημοσιονομικούς κανονισμούς

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Δεν αναφέρεται
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Τουλάχιστον τρεις νομικές οντότητες πρέπει να συμμετέχουν σε μια ενέργεια
– Κάθε μία από τις τρεις νομικές οντότητες θα είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα
– Και τα τρία νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο κατά την έννοια του άρθρου 8 των κανόνων συμμετοχής
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή