Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.000.000 ευρώ
Αριθμός: LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020
Περιγραφή: Οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον δύο (αλλά όχι απαραίτητα όλους) τους σχετικούς τομείς:

– Μοντέλα ενεργειακών υπηρεσιών (όπως EPC) και υπηρεσίες που στοχεύουν νέους τομείς και νέους παράγοντες.
– Επιχειρηματικά μοντέλα που λειτουργούν εξίσου για την ενεργειακή απόδοση και άλλες υπηρεσίες βασίζονται σε συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικών επιχειρηματικών συμφερόντων περιπτώσεις και διαφορετικά έσοδα
– “Πληρωμή για επιδόσεις” – συστήματα που εστιάζουν στη μόνιμη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως σε περιόδους αιχμής, προσελκύοντας έτσι νέες πηγές χρηματοδότησης
– Χρήση «μεγάλων δεδομένων» που παράγονται από έξυπνους μετρητές, εξοπλισμό, αισθητήρες και εργαλεία για τυποποιημένες διαδικασίες που καθιστούν δυνατή μια πιο ακριβή και δυναμική μέτρηση και επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ευέλικτης κατανάλωσης,για την εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών
– Πρόσθετα μη ενεργειακά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την αξιοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης
– Βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των παρόχων υπηρεσιών από την πλευρά της ζήτησης, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυση της πρόσβασή τους στην αγορά

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Δεν αναφέρεται
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Τουλάχιστον τρεις νομικές οντότητες πρέπει να συμμετέχουν σε μια ενέργεια
– Κάθε μία από τις τρεις νομικές οντότητες θα είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα
– Και τα τρία νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο κατά την έννοια του άρθρου 8 των κανόνων συμμετοχής
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή