Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Making European beekeeping healthy and sustainable
Προθεσμία Υποβολής: 11/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €8.000.000,00
Αριθμός: H2020-SFS-2018-2020 (Topic ID: SFS-07-2018)
Περιγραφή: Η πρόσκληση για βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια είναι η κύρια συμβολή του προγράμματος Horizon 2020 στην έρευνα και την καινοτομία σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και της διατροφής στην Ευρώπη. Η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη συνεπάγεται με το ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις διεπαφές μεταξύ της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης της παραγωγής τροφίμων. Η πρόσκληση υποστηρίζει τις προσεγγίσεις των συστημάτων τροφίμων για την αντιμετώπιση των εγγενών δεσμών μεταξύ των οικοσυστημάτων, της παραγωγής τροφίμων, της αλυσίδας τροφίμων και της υγείας και της ευημερίας των καταναλωτών.

Οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες αποσκοπούν στην ενίσχυση των απαραίτητων γνώσεων για την κατανόηση της υγείας των αποικιών των μελισσών και τον εντοπισμό σημαντικών κοινωνικοοικονομικών συνιστωσών της βιώσιμης μελισσοκομίας. Τα αποτελέσματα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση:

  • πλατφόρμα της ΕΕ για την επιστήμη και την πρακτική σε σχέση με τις μέλισσες, το περιβάλλον τους και τις γεωργικές και μελισσοκομικές πρακτικές
  • δοκιμαστική εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της παρακολούθησης των αποικιών των μελισσών και την εκτίμηση των πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των αποικιών
  • καλύτερη κατανόηση των διαχειριστικών αποφάσεων των μελισσοκόμων ·
  • δυναμικά και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για τη μελισσοκομία της ΕΕ, με και χωρίς δημόσιες παρεμβάσεις
  • υποστήριξη επιστημόνων, αξιολογητών κινδύνου και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για την αξιολόγηση και τη διαχείριση πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της μελισσοκομίας της ΕΕ.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή