Ορίζοντας 2020

Τίτλος: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship (CSA Coordination and support action)
Προθεσμία Υποβολής: 11/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €33.000.000
Αριθμός: H2020-BG-2018-2020 (Topic ID: BG-08-2018-2019)
Περιγραφή: Η πρόσκληση Blue Growth στοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση του δυναμικού των πόρων από τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα εσωτερικά ύδατα για διάφορες χρήσεις σε όλο το εύρος των θαλάσσιων και ναυτιλιακών βιομηχανιών, ενώ στοχεύει επίσης στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές. Η πρόσκληση υποστηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη στους θαλάσσιους τομείς μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων για υγιείς, παραγωγικές, ασφαλείς, και ανθεκτικές θάλασσες και ωκεανούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη των ακμάζοντων οικοσυστημάτων, τη ρύθμιση του κλίματος, την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, τα προς το ζην και τις οικονομίες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή