Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators
Προθεσμία Υποβολής: 23/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €18.000.000
Αριθμός: H2020-BG-2018-2020 (Topic ID: BG-05-2019)
Περιγραφή: Η πρόσκληση Blue Growth στοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση του δυναμικού των πόρων από τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα εσωτερικά ύδατα για διάφορες χρήσεις σε όλο το εύρος των θαλάσσιων και ναυτιλιακών βιομηχανιών, ενώ στοχεύει επίσης στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές. Η πρόσκληση υποστηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη στους θαλάσσιους τομείς μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων για υγιείς, παραγωγικές, ασφαλείς, και ανθεκτικές θάλασσες και ωκεανούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη των ακμάζοντων οικοσυστημάτων, τη ρύθμιση του κλίματος, την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, τα προς το ζην και τις οικονομίες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70% (εκτός από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου ισχύει ποσοστό 100%)
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή