Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Horizon prize for Integrated Photovoltaic System in European Protected Historic Urban districts
Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750,000
Αριθμός: LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016
Περιγραφή: Το βραβείο θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε προστατευόμενες ιστορικές αστικές περιοχές .
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή