Ορίζοντας 2020

Τίτλος: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY
Προθεσμία Υποβολής: 29/01/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 187.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020
Περιγραφή:
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή