Ορίζοντας 2020

Τίτλος: FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES / FET Innovation Launchpad
Προθεσμία Υποβολής: 14/10/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.700.000 ευρώ (2019), 3.000.000 ευρώ (2020)
Αριθμός: H2020-FETOPEN-2018-2020 (Topic ID : FETOPEN-03-2018-2019-2020)
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ:

Λήξη 1ου σταδίου – 16 Οκτωβρίου 2018

Λήξη 2ου σταδίου – 14 Οκτωβρίου 2020

Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή