Ορίζοντας 2020

Τίτλος: RESponsible Island – Prize for a renewable geographic energy island
Προθεσμία Υποβολής: 29/09/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.700.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-Prize-SC3-2019
Περιγραφή: Το βραβείο έχει ως στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για αποκεντρωμένα ενεργειακά δίκτυα, λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, ψύξη και μεταφορές.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ:
Λήξη 1ου σταδίου – 26 Σεπτεμβρίου 2019
Λήξη 2ου σταδίου – 29 Σεπτεμβρίου 2020
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή