Ορίζοντας 2020

Τίτλος: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES /Co-funding of regional, national and international programmes
Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 80.000.000 ευρώ
Αριθμός: MSCA-COFUND-2019
Περιγραφή: Το πρόγραμμα COFUND στοχεύει στην τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MarieSkłodowska-Curie.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Άλλοι Δικαιούχοι, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή