Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Design Studies
Προθεσμία Υποβολής: 12/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 30.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-INFRADEV-2018-2020 (Topic ID: INFRADEV-01-2019-2020)
Περιγραφή: Η πρόσκληση αυτή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών παγκοσμίου επιπέδου που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της επιστήμης, της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Θα διευκολύνει και θα στηρίξει την υλοποίηση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ερευνητικών υποδομών που προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις Υποδομές Έρευνας και από άλλες ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή