Ορίζοντας 2020

Τίτλος: FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING / Extreme scale computing technologies, methods and algorithms for key applications and support to the HPC ecosystem
Προθεσμία Υποβολής: 24/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 68.000.000 ευρώ
Αριθμός: FETHPC-02-2018
Περιγραφή: Το FET Proactive στοχεύει στον εντοπισμό των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογικών παραδειγμάτων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Για καθένα από αυτά, επιδιώκει να δημιουργήσει μια ευρεία και σταθερή ευρωπαϊκή βάση όσον αφορά τη γνώση, τα βασικά τεχνολογικά δομικά στοιχεία και τις διεπιστημονικές κοινότητες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή