Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Open schooling and collaboration on science education
Προθεσμία Υποβολής: 07/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.500.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-SWAFS-2018-2020 (Topic ID: SwafS-01-2018-2019)
Περιγραφή: Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Εθνικά Σημεία Επαφής – NCPs, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή