Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Nuclear Fission and Radiation Protection Research
Προθεσμία Υποβολής: 25/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 133.900.000
Αριθμός: NFRP-2019-2020
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης Euratom 2019-2020. Τα θέματα της πρόσκλησης είναι:

Α. Πυρηνική ασφάλεια
Β. Αποξήλωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος
Γ. Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων
Δ. Εκπαίδευση και κατάρτιση
E. Ακτινοπροστασία και ιατρικές εφαρμογές
ΣΤ. Υποδομή έρευνας

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή