Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Integrated home renovation services
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 10.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (Topic ID: LC-SC3-EE-2-2018-2019)
Περιγραφή: Η πρόσκληση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ή την αναπαραγωγή καινοτόμων τοπικών ή περιφερειακών “ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης στο σπίτι”. Οι αναπτυγμένες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το «ταξίδι του πελάτη» από την τεχνική και κοινωνική διάγνωση, την τεχνική προσφορά, τη σύναψη έργων, τη διάρθρωση και την παροχή χρηματοδότησης, την παρακολούθηση έργων και τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι προτάσεις θα πρέπει να βασιστούν στις πολλά υποσχόμενες εμπειρίες ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης που αναδύονται στην Ευρώπη [1] και να στοχεύουν στην ανάπτυξη / βελτίωση οικονομικά βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων που τελικά θα λειτουργούν χωρίς την ανάγκη δημόσιων επιχορηγήσεων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή