Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Aggregation – Project Development Assistance
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 6.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (Topic ID: LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020)
Περιγραφή: Η παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη έργων (PDA) θα παρέχεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, όπως δημόσιες αρχές ή ομαδοποιήσεις τους, φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων / ιδιωτικών υποδομών και φορείς, εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, μεγάλοι ιδιοκτήτες ακινήτων και υπηρεσίες / βιομηχανία. Η δράση θα στηρίξει την οικοδόμηση της τεχνικής, οικονομικής και νομικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την ανάπτυξη των έργων και θα οδηγήσει στη δρομολόγηση συγκεκριμένων επενδύσεων, οι οποίες είναι ο τελικός στόχος και ο στόχος του έργου.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή