Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Innovative financing for energy efficiency investments
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (Topic ID: LC-SC3-EE-9-2018-2019)
Περιγραφή: Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη ή την αναπαραγωγή και εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων χρηματοδότησης για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης.
– Δημιουργία νέων καινοτόμων λειτουργικών χρηματοδοτικών συστημάτων.
– Επαναδημιουργία προηγουμένως επιτυχών λύσεων, π.χ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020 και Intelligent Energy Europe
– Δημιουργία περιφερειακών / εθνικών συγκεντρωτών που είναι σε θέση να αναπτύξουν μεγάλους (τυποποιημένους) αγωγούς έργων.
– Δημιουργία στρογγυλών τραπεζών / πλατφορμών επένδυσης στην ΕΕ ή σε περιφερειακό / εθνικό επίπεδο για την οργάνωση του διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και την ανάπτυξη χάρτες πορείας, την πρόταση βελτίωσης των νομικών πλαισίων και την ανάπτυξη και επικύρωση εγγράφων και συμβάσεων προτύπων που οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση η αγορά.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή