Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Mainstreaming energy efficiency finance
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 6.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (Topic ID: LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020)
Περιγραφή: Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα:

– Ανάπτυξη, επίδειξη και προώθηση πλαισίων για την τυποποίηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των επενδύσεων για την αειφόρο ενέργεια.
– Ανάπτυξη ικανοτήτων για τις τράπεζες και τους επενδυτές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την επενδύσεις για βιώσιμη ενέργεια.
– Συγκέντρωση, επεξεργασία και αποκάλυψη δεδομένων μεγάλης κλίμακας σχετικά με τις πραγματικές οικονομικές επιδόσεις των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης
– Περαιτέρω ενσωμάτωση των μη ενεργειακών οφελών στην αποτίμηση των έργων, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα για την εξέλιξη των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή τη δημιουργία νέων στοχοθετημένων προϊόντων.
– Στόχευση στους θεσμικούς επενδυτές (π.χ. δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα)
– Διερεύνηση των επιπτώσεων των αναθεωρημένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας και των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση στους δημοσιονομικούς κανονισμούς

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή