Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and demand-side flexibility
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 8.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (Topic ID: LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020)
Περιγραφή: Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον δύο (αλλά όχι απαραίτητα όλους) από τους παρακάτω τομείς:

  • Μοντέλα ενεργειακών υπηρεσιών (όπως EPC) και υπηρεσίες που στοχεύουν νέους τομείς και νέους παράγοντες.
  • Επιχειρησιακά μοντέλα που λειτουργούν εξίσου για την ενεργειακή απόδοση και άλλες υπηρεσίες, βασιζόμενα σε συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων που παραδοσιακά καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης επιχειρηματικών συμφερόντων και διαφορετικών εσόδων.
  • Συστήματα “Αμοιβή για απόδοση” που εστιάζουν στη μόνιμη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
  • Η χρήση «μεγάλων δεδομένων» που παράγονται από έξυπνους μετρητές, εξοπλισμό, αισθητήρες και εργαλεία για τυποποιημένες διαδικασίες
  • Πρόσθετα μη ενεργειακά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την αξιοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης.
  • Βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των παρόχων υπηρεσιών
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή