Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next-Generation Batteries
Προθεσμία Υποβολής: 25/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €65.000.000
Αριθμός: H2020-LC-BAT-2019-2020
Περιγραφή: Τα επιλεγμένα θέματα που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση καλύπτουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας ηλεκτρικών μπαταριών: βραχυπρόθεσμη έρευνα για προηγμένες ηλεκτροχημικές μεθόδους ιόντων λιθίου και διεργασίες παραγωγής, βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη έρευνα για ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης, εργαλεία μοντελοποίησης, νέα υλικά για σταθερές ηλεκτρικές στήλες, υβριδισμό συστημάτων συσσωρευτών, μπαταρίες επόμενης γενιάς για σταθερή αποθήκευση ενέργειας, επικύρωση συστοιχιών μπαταριών και συστημάτων διαχείρισης μπαταριών επόμενης γενιάς, δικτύωση δοκιμαστικών γραμμών και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτισης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή