Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Supporting research organisations to implement gender equality plans
Προθεσμία Υποβολής: 02/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6.000.000
Αριθμός: H2020-SWAFS-2018-2020 (Topic ID: SwafS-09-2018-2019)
Περιγραφή: Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εθνικά Σημεία Επαφής – NCPs, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή