Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Smart materials, systems and structures for energy harvesting (RIA)
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €65.100.000
Αριθμός: H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020 (Topic ID: LC-NMBP-32-2019)
Περιγραφή: Στόχος της πρόσκλησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας ηγετικής θέσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην περιβαλλοντική αειφορία, μέσω ενός συνδυασμού ώριμων και αποδιοργανωτικών τεχνολογιών. Η επιτυχία θα φανεί στην επίτευξη μετρήσιμων συμβολών σε καθορισμένους στόχους αειφόρου ανάπτυξης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ:
Λήξη 1ου σταδίου – 22 Ιανουαρίου 2019
Λήξη 2ου σταδίου – 3 Σεπτεμβρίου 2019

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή