Ορίζοντας 2020

Τίτλος: TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY / Advanced materials for additive manufacturing
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.400.000
Αριθμός: H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 (Topic ID: DT-NMBP-19-2019)
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι ο μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της ενσωμάτωσης της ψηφιοποίησης και άλλων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, με σκοπό να επιτύχει παγκόσμια βιομηχανική ηγεσία.

Η επιτυχία θα φανεί στην παγκόσμια βιομηχανική ηγεσία, κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης και στις δυνατότητες επανεπεξεργασίας.

Η πρόσκληση καλύπτει:
-Την παραγωγική διαδικασία, από την αριστεία της κατασκευής και την ευελιξία στην αυξημένη αξιοπιστία, την ακρίβεια και την αντοχή, από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή την εκ νέου κατασκευή και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τους τρόπους αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής
-Την ανάπτυξη αναδυόμενων και καινοτόμων βιοτεχνολογιών.
-Την ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών για διάγνωση και θεραπεία.

Λήξη 1ου σταδίου – 22 Ιανουαρίου 2019
Λήξη 2ου σταδίου – 3 Σεπτεμβρίου 2019

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70% (εκτός από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου ισχύει ποσοστό 100%)
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή