Ορίζοντας 2020

Τίτλος: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES / Peer learning of innovation agencies
Προθεσμία Υποβολής: 16/10/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000
Αριθμός: H2020-INNOSUP-2018-2020 (Topic ID: INNOSUP-05-2018-2020)
Περιγραφή: Η ακόλουθη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στήριξης της καινοτομίας στις ΜΜΕ στην Ευρώπη. Γενικά, οι ενέργειες αποσκοπούν στην παροχή ευκαιριών στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους μέσω της συνεργασίας και της μάθησης από άλλες περιοχές. Δίνεται έμφαση σε περαιτέρω δοκιμές νέων προσεγγίσεων για καλύτερη στήριξη της καινοτομίας, όπως τεχνολογίες blockchain, καινοτομία στο χώρο εργασίας, δίκτυα για την ανοικτή καινοτομία, κατάρτιση στον τομέα της προηγμένης κατασκευής, πειραματισμός σε φορείς καινοτομίας και εργαλεία για επενδυτές για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή