Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for ‘European Low-Cost Space Launch’
Προθεσμία Υποβολής: 01/06/2021
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000
Αριθμός: H2020-SPACE-EICPRIZE-2019
Περιγραφή: Η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή τεχνολογικά ανεξάρτητη λύση για την εκτόξευση φωτοβολταϊκών δορυφόρων σε Low-Earth Orbit (LEO), η οποία θα επιτρέψει ειδικές εκκινήσεις χαμηλού κόστους με δεσμευμένο χρονοδιάγραμμα και τροχιά.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Εργοδότες, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κέντρα Κατάρτισης, Επενδυτικά Ταμεία, Εργαζόμενοι, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή