Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: Technologies to enhance the fight against crime and terrorism
Προθεσμία Υποβολής: 23/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 21.000.000 ευρώ
Αριθμός: SU-FCT02-2018-2019-2020
Περιγραφή: Σκοπός της πρόσκλησης είναι βραχυπρόθεσμα η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ενάντια σε παραδοσιακές ή αναδυόμενες μορφές εγκληματικότητας και τρομοκρατίας, η ανάπτυξη της έρευνας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των LEA της ΕΕ.Μακροπρόθεσμα στόχος είναι η πρόληψη και μείωση εγκληματικών και τρομοκρατικών απειλών, η εναρμόνιση των μορφών πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο, η διασυνοριακής αποδοχής και ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων από δικαστήρια, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και οι εναρμονισμένες διαδικασίες κατά τη διερεύνηση των διασυνοριακών εγκλημάτων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Τα προκαθορισμένα επιμέρους θέματα απαιτούν την ενεργό συμμετοχή τουλάχιστον 3 φορέων επιβολής του νόμου (LEA) από τουλάχιστον 3 διαφορετικές χώρες της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες.
Όπου δύναται να εφαρμοστεί κάποιο υπό-θέμα: Το ανοιχτό πρόγραμμα απαιτεί την ενεργό συμμετοχή τουλάχιστον 5 τέτοιων οργανισμών, από τουλάχιστον 5 διαφορετικές χώρες της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή