Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: Regenerative medicine: from new insights to new applications
Προθεσμία Υποβολής: 16/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €50.000.000
Αριθμός: H2020-SC1-BHC-2018-2020 (Topic ID: SC1-BHC-07-2019)
Περιγραφή: H πρόσκληση αποσκοπεί στο να συνδυάσει τον καλύτερο τρόπο υγείας και υγιούς γήρανσης με την της ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υγείας και περίθαλψης και ευκαιριών ανάπτυξης για τις βιομηχανίες που σχετίζονται με την υγεία και τη φροντίδα. Στόχος της πρόσκληση η μετάβαση των νέων γνώσεων σε καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη σε διαφορετικούς τομείς της υγείας και της περίθαλψης, καθιστώντας τα συστήματα και υπηρεσίες υγείας και φροντίδας πιο προσιτά, ευαίσθητα και αποτελεσματικά, τόσο στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνεται η συμπερίληψη ιδιωτικών εταιρειών και άλλων καινοτόμων φορέων στα έργα.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Iδιωτικοί Φορείς, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή