Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: International network to promote cultural heritage innovation and diplomacy
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7.700.000
Αριθμός: H2020-SC5-2018-2019-2020
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Κοινοβουλευτικά Σώματα, Επιμελητήρια
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή