Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: ICT Innovation for agriculture – Digital Innovation Hubs for Agriculture
Προθεσμία Υποβολής: 11/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.000.000
Αριθμός: H2020-RUR-2018-2020
Περιγραφή: Η πρόσκληση για την Αγροτική Αναγέννηση θα ενισχύσει τη φυσική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δυναμική των αγροτικών περιοχών και θα στηρίξει την συνοχή των πολιτικών. Επιπλέον, θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και την επιχειρηματική καινοτομία, γεγονός που θα επιτευχθεί με την οικοδόμηση στρατηγικών διαφοροποίησης και εκσυγχρονισμού, τη βελτίωση των μοντέλων διακυβέρνησης, τη στήριξη καινοτόμων αλυσίδων αξίας τροφίμων και μη τροφίμων και την αξιοποίηση των τοπικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Κοινοβουλευτικά Σώματα, Επιμελητήρια
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή