Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: Technologies to enhance border and external security
Προθεσμία Υποβολής: 23/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €21.000.000
Αριθμός: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Έρευνα και Ανάπτυξη και την καινοτομία για την εδραίωση κοινωνιών ανθεκτικών στις καταστροφές, την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων και της εξωτερικής ασφάλειας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Κοινοβουλευτικά Σώματα, Επιμελητήρια
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή