Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe
Προθεσμία Υποβολής: 23/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €24.000.000
Αριθμός: H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020 (Topic ID: SU-INFRA01-2018-2019-2020)
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση διευκολύνει τη συμμετοχή φορέων τελικού χρήστη σε τομείς που είναι σημαντικοί δικαιούχοι και πελάτες λύσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να καθορίσουν και να παράσχουν στη βιομηχανία τις απαιτήσεις τους για ψηφιακή ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία προσωπικών δεδομένων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70% (εκτός από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου ισχύει ποσοστό 100%)
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή