Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: Strategic pre-commercial procurements of innovative, advanced systems to support security
Προθεσμία Υποβολής: 23/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 6.000.000 ευρώ
Αριθμός: SU-GM02-2018-2020
Περιγραφή: Σκοπός είναι η δημιουργία καινοτόμων πρωτοτύπων συμφωνημένα μεταξύ των οργανώσεων των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη δράση και εγγράφων με τεχνικές προσφορές έτοιμα προς χρήση από επακόλουθες ενέργειες προ της εμπορικής προμήθειας, καθώς και από μη συμμετέχουσες αρχές προμηθειών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ή 6 (ανάλογα με το υπο-θέμα) σχετικών οργανώσεων επαγγελματιών, καθώς και 3 πιθανών “αγοραστών” συστημάτων (π.χ. τμημάτων ή οργανισμών που ασχολούνται με τον προγραμματισμό της απόκτησης ή την προμήθεια) από 3 διαφορετικές χώρες της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή