Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: Pan-European networks of practitioners and other actors in the field of security
Προθεσμία Υποβολής: 23/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.000.000 ευρώ
Αριθμός: SU-GM01-2018-2019-2020
Περιγραφή: Σκοπός της πρόσκλησης είναι βραχυπρόθεσμα η ευρύτερη κατανόηση καινοτομιών μεταξύ των επαγγελματιών στον ίδιο κλάδο, η μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανισμών δημοσίων συμβάσεων που προηγούνται του κύκλου καινοτομίας και η ποτελεσματικότερη χρήση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη στις εγκαταστάσεις επίδειξης, δοκιμών και κατάρτισης.
Μακροπρόθεσμα στόχος είναι οι συνέργειες με ήδη καθιερωμένα ευρωπαϊκά, εθνικά και υποεθνικά δίκτυα επαγγελματιών, ακόμη και αν τα δίκτυα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για τις πτυχές της εργασίας των επαγγελματιών που δεν έχουν σχέση με την έρευνα και την καινοτομία (γενικά, με το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους).
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Από 1.500.000 ευρώ έως 3.500.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Οι επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας καλούνται να συσχετιστούν σε 4 διαφορετικές κατηγορίες δικτύων στην ασφάλεια πεδίου:

α. Μεταξύ τελικών χρηστών στον ίδιο κλάδο και από όλη την Ευρώπη
β. Συγκροτήματα καινοτομίας από ολόκληρη την Ευρώπη (εγκατεστημένα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο)
γ. Οργανισμοί προμηθειών
δ. Οργανισμοί διασυνοριακής και ακτοφυλακής

Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή