Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios
Προθεσμία Υποβολής: 14/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €9.000.000
Αριθμός: H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 (Topic ID: MIGRATION-01-2019)
Περιγραφή: Στόχος της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση συστάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καινοτόμων λύσεων για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.

Η πρόσκληση θα συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση για την υποστήριξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας καθώς και στην καλύτερη κατανόηση και συνειδητοποίηση του ρόλου της διεθνούς ανάπτυξης και των περιφερειακών πολιτικών.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή