Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) / Building a water-smart economy and society
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €72.000.000
Αριθμός: H2020-SC5-2018-2019-2020 (Topic ID: CE-SC5-04-2019)
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική, από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

Λήξη 1ου σταδίου – 19 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη 2ου σταδίου – 4 Σεπτεμβρίου 2019

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή