Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις

Τίτλος: Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels
Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €30.000.000
Αριθμός: H2020-MG-2018-2019-2020 (Topic ID: MG-2-6-2019)
Περιγραφή: Οι μεταφορές μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων σε πολλά διαφορετικά αλλά διασυνδεδεμένα πεδία. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, απαιτούνται στοχοθετημένες προσπάθειες για την ανάπτυξη και επικύρωση νέων λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως. Οι λύσεις θα αντιμετωπίσουν με συστηματικό τρόπο τα μέσα μεταφοράς, τα μοντέλα υποδομής και εκμετάλλευσης και θα τα ενσωματώσουν σε ένα ευέλικτο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών για έξυπνη συνδεόμενη κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων και με σημαντικά μειωμένο αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της κλήσης «Κινητικότητα για ανάπτυξη» έχει δομηθεί ως εξής:

1) Η οικοδόμηση ενός μέλλοντος χαμηλού άνθρακα και ανθεκτικότητας στο κλίμα: χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμες μεταφορές
2) Ασφαλή, ολοκληρωμένα και ανθεκτικά συστήματα μεταφορών
3) Παγκόσμια ηγετική θέση και ανταγωνιστικότητα
4) Λογοδοσία για τους ανθρώπους.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Iδιωτικοί Φορείς, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή