Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Τίτλος: Union Civil Protection Mechanism Full Scale Exercises
Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.000.000 ευρώ
Αριθμός: UCPM-2019-EX-AG
Περιγραφή: Στόχος είναι η χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας, με σενάρια προσομοίωσης της κατάστασης και των συνθηκών όλων των ειδών καταστροφών που απαιτούν την ενεργοποίηση του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας άσκησης πλήρους κλίμακας σε πολυεθνικό σενάριο.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 85%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Μεγάλες Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή