Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Τίτλος: Prevention and preparedness in civil protection and marine pollution
Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.700.000
Αριθμός: UCPM-2019-PP-AG
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι ο εντοπισμός και η χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας σε περιπτώσεις καταστροφών.

Η παρούσα πρόσκληση είναι επίσης ανοικτή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 85%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή