Καταναλωτές 2020

Τίτλος: Access to alternative dispute resolution mechanisms for consumers
Προθεσμία Υποβολής: 04/12/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.000.000 ευρώ
Αριθμός: CONS-ADR-2018
Περιγραφή: Στόχος της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 2013/11 / ΕΕ9, μέσω μέτρων για τους ευάλωτους καταναλωτές, αναπτύσσοντας τη δικτύωση εθνικών φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, προωθώντας δραστηριότητες παρακολούθησης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών επίλυσης διαφορών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 20.000 έως 60.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Επιτρέπονται προτάσεις με μεμονωμένους δικαιούχους αλλά και με κοινοπραξίες
Επιλέξιμοι φορείς: Οργανώσεις Καταναλωτών
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή