Καταναλωτές 2014-2020

Τίτλος: Financial contributions for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws
Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.000.000 ευρώ
Αριθμός: CONS-CPC-2019
Περιγραφή: Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να τους δοθεί μεγαλύτερη δύναμη και να τεθούν στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς μέσα στο πλαίσιο μιας γενικής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη των αρχών και των άλλων αρμόδιων φορέων του CPC βάσει του κανονισμού (EC) 2006/2004 και του κανονισμού (EU) 2017/2394 συγχρηματοδοτώντας μέτρα σε μία ή και στις δύο ακόλουθες προτεραιότητες:
1. Προετοιμασία των αρχών του CPC, άλλων σχετικών φορέων και άλλων ενδιαφερομένων για τον νέο κανονισμό CPC (κανονισμός (ΕU) 2017/2394)
2. Διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών και, κατά περίπτωση, άλλων αρμόδιων φορέων, για την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων των νόμων που απαριθμούνται στο παράρτημα του kανονισμού (EC) 2006/2004 ή (EU) 2017/2394.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: από 50% έως 70%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή