Καταναλωτές 2014-2020

Τίτλος: Capacity building of the alternative dispute resolution bodies for consumer disputes
Προθεσμία Υποβολής: 04/07/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.000.000 ευρώ
Αριθμός: CONS-ADR-2019
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που συμμορφώνονται με την οδηγία 2013/11 / ΕΕ · μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, ανάπτυξη δικτύωσης εθνικών φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, προώθηση δραστηριοτήτων παρακολούθησης της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών επίλυσης διαφορών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Οργανώσεις Καταναλωτών
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή