Καταναλωτές 2014-2020

Τίτλος: Financial contributions for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws
Προθεσμία Υποβολής: 10/07/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.000.000 ευρώ
Αριθμός: CONS-CPC-2019
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησηςείναι η υποστήριξη των αρχών και των άλλων αρμόδιων φορέων του ΣΠΚ σε μία ή και στις δύο ακόλουθες προτεραιότητες:
1. Προετοιμασία των αρχών του ΣΠΚ, άλλων σχετικών φορέων και άλλων ενδιαφερομένων για τον νέο κανονισμό ΣΠΚ (κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394) ·
2. Διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών και, ενδεχομένως, άλλων αρμόδιων φορέων, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παραβιάσεων των νόμων που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 ή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: από 50% έως 70%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή