Ευρώπη για τους Πολίτες

Τίτλος: Strand 2: Democratic engagement and civic participation – TOWN TWINNING (Round 2)
Προθεσμία Υποβολής: 01/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.800.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA-51/2018
Περιγραφή: Η πρόσκληση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων πόλεων σε μια εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων με θέματα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τις πολυετείς προτεραιότητες. Τα έργα αδελφοποίησης πόλεων πρέπει να οργανώνουν τις δραστηριότητες έργου εντός 21 ημερών (μέγιστη διάρκεια του έργου).
Χρηματοδότηση κάθε έργου: 25.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Δεν αναφέρεται
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Άλλοι Δικαιούχοι, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή