Ευρώπη για τους Πολίτες

Τίτλος: Strand 2: Democratic engagement and civic participation – Civil Society Projects
Προθεσμία Υποβολής: 01/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.700.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA-51/2018
Περιγραφή: Η πρόσκληση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές συνεργασίες και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες, με στόχο να τους δώσουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: 150.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Δεν αναφέρεται
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Άλλοι Δικαιούχοι, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή