Ευρώπη για τους Πολίτες

Τίτλος: Networks of Towns 2018 – Round 2
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.600.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA/40/2017
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόκσλησης είναι να αναπτυχθούν δίκτυα πόλεων για την ανταλλαγή καλών πρακτκών μέσω της συνεργασίας δήμων και ενώσεων που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη βιώσιμη προοπτική.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: έως 150.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να συμμετέχει στα σχέδια μνήμης και στα σχέδια αδελφοποίησης πόλεων και τουλάχιστον δύο κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν στα σχέδια που αφορούν τα δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων και την κοινωνία των πολιτών.
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύνδεσμοι/Σωματεία
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή