Ευρώπη για τους Πολίτες

Τίτλος: Town Twinning 2018 Round 2
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.600.000
Αριθμός: EACEA/40/2017
Περιγραφή: Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις, σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος.
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι:
1) να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,
2) να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.
3) ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων
4) ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: έως 25.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Σύνδεσμοι, Σωματεία
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή