Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Τίτλος: Environmental monitoring of ocean energy devices
Προθεσμία Υποβολής: 15/01/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.300.000 ευρώ
Αριθμός: EMFF-OM-2019
Περιγραφή: Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:
• Να αυξηθεί η ποσότητα των περιβαλλοντικών δεδομένων και να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων των θαλάσσιων συσκευών (μετατροπή θερμικής ενέργειας κυμάτων, παλίρροιας και ωκεανών) που αναπτύσσονται στη θάλασσα.
• Συμβολή στη μείωση της αβεβαιότητας στη μοντελοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των μελλοντικών συσκευών ενέργειας στον ωκεανό.
• Παροχή καθοδήγησης στους υπεύθυνους ανάπτυξης των ωκεανών και στις δημόσιες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον ναυτιλιακό σχεδιασμό και το σχεδιασμό αδειοδοτήσεων.
• Να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και να συμβάλλει στην τροφοδότηση του δημόσιου διαλόγου.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή