Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Τίτλος: Maritime Spatial Planning
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.000.000 ευρώ
Αριθμός: EMFF-MSP-2019
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη της θέσπισης και εφαρμογής θαλάσσιων χωρικών σχεδίων σύμφωνα με τους στόχους που επιδιώκονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τον ΜΣΠ. Ειδικότερα, η δράση αυτή αποσκοπεί να υποστηρίξει τα κράτη μέλη κατά τη διαμόρφωση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και τη διασφάλιση συνεκτικών και συντονισμένων σχεδίων σε όλες τις θαλάσσιες περιφέρειες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Οι αιτούντες πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα ως αιτούντες για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης.
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή